Sakramenty

Chrzest

 1. Sakrament chrztu udzielany jest dzieciom w terminie wyznaczonym indywidualnie w biurze parafialnym.
 2. Zgłoszenie dziecka do chrztu powinno być dokonane przynajmniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem chrztu w kancelarii parafialnej.
 3. Wymagane dokumenty:
  • akt urodzenia dziecka (odpis),
  • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
  • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, adres zamieszkania, wiek),
  • osoby spoza parafii, które z ważnych powodów chciałyby ochrzcić dziecko w naszym kościele powinny przedstawić zgodę na chrzest wydaną przez swoją parafię.
 4. Chrzestny musi spełniać następujące warunki:
  • mieć ukończone 16 lat,
  • być praktykującym katolikiem, który przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię,
  • prowadzić życie zgodne z wiarą (nie może być to być osoba, która żyje w związku niesakramentalnym),
  • przedstawić zaświadczenie o praktykowaniu wiary wydane przez parafię miejsca zamieszkania.
 5. W dniu chrztu rodzice wraz z dzieckiem oraz rodzice chrzestni winni zgłosić się 10 minut przed uroczystością do zakrystii w celu złożenia podpisów w księgach chrzcielnych.
 6. Rzeczy potrzebne do chrztu:
  • Biała szata – ozdobna biała chusta, którą dziecko otrzymuje bezpośrednio po chrzcie. Oznacza to, że po chrzcie stało się ono nowym stworzeniem, oczyszczonym z grzechu i przyoblekło się w Chrystusa (na szacie może być wypisane imię dziecka oraz data chrztu),
  • Świeca chrzcielna – zapalana na znak, że ochrzczony stał się dzieckiem światłości.

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO (KKK):
1213 Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualisianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”.

 

Bierzmowanie

 1. Sakrament bierzmowania udzielany jest młodzieży uczącej się lub zamieszkującej na terenie naszej parafii, która uczęszcza do 8 klasy szkoły podstawowej.
 2. Kandydaci do bierzmowania mają obowiązek uczestniczyć w dwuletnim kursie przygotowawczym.
 3. Wymagane dokumenty:
  • metryka chrztu,
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
  • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.
 4. Bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek. Świadek winien spełniać następujące warunki:
  • Mieć ukończone 16 lat.
  • Być praktykującym katolikiem, który przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię.
  • Prowadzić życie zgodne z wiarą.
  • Dobrze jest, by świadkiem bierzmowania był rodzic chrzestny, czyli osoba, która od początku towarzyszy przyjmującemu sakrament na drodze rozwoju wiary i pomaga w osiągnięciu dojrzałości religijnej. Funkcję świadka może oczywiście pełnić inna osoba spełniająca ww. warunki. Od świadków nie wymagamy żadnych dodatkowych dokumentów. Oczywistym jest jednak, że w dniu bierzmowania są wyspowiadani i przystępują do Komunii św.

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO (KKK):
1285
Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”.

 

Eucharystia

I Komunia św. w naszej parafii

 1. Sakrament Eucharystii udzielany jest dzieciom uczącym się lub zamieszkującym na terenie naszej parafii, które uczęszczają do klasy III szkoły podstawowej
 2. Dzieci mają obowiązek uczestniczyć w rocznym kursie przygotowawczym, który trwa od września do daty przyjęcia I Komunii Świętej.
 3. W ramach przygotowania dzieci wraz z rodzicami uczestniczą w niedzielę we Mszy Świętej.
 4. Uroczyste przyjęcie sakramentu Eucharystii następuje w sobotę. Termin podany jest zawsze podczas wrześniowego spotkania.
 5. Wymagane dokumenty:
  • metryka chrztu dziecka.

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO (KKK):
1322
Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana.

 

Namaszczenie chorych

W celu udzielenia sakramentu namaszczenia chorych prosimy o zgłaszanie się bezpośrednio do kapłanów.

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO (KKK):
1499
„Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu”.

 

Małżeństwo

 1. Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest parafia stałego lub tymczasowego zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej.
 2. Na 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu narzeczeni zgłaszają się do duszpasterza, przedstawiając:
  • aktualne metryki chrztu (tj. z datą do 3 miesięcy wstecz),
  • dowody osobiste,
  • świadectwa bierzmowania,
  • ostatnie świadectwo katechizacji,
  • wdowcy przedstawiają kościelne świadectwo zgonu zmarłego współmałżonka.
 3. Przed zawarciem małżeństwa wygłasza się przez dwie niedziele zapowiedzi w parafiach zamieszkania narzeczonych.
 4. Narzeczeni są zobowiązani do uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej przedstawia się duszpasterzowi.
 5. Akt zawarcia małżeństwa spisuje się w kancelarii parafii, w której odbędzie się ślub. W tym celu narzeczeni, w uzgodnionym terminie, zgłaszają się i przedstawiają zaświadczenie z USC do ślubu konkordatowego (3 egzemplarze) lub świadectwo zawartego już związku cywilnego.

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO (KKK):
1659
Święty Paweł mówi: „Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół… Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła” (Ef 5, 25. 32).
1660 Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstało z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest ono nastawione na dobro współmałżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.
1661 Sakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecznego.
1662 Małżeństwo opiera się na zgodzie obu stron, to znaczy na woli wzajemnego i trwałego oddania się sobie w celu przeżywania przymierza wiernej i płodnej miłości.
1663 Skoro małżeństwo ustanawia małżonków w pewnym publicznym stanie życia w Kościele, powinno być zawierane publicznie, w ramach celebracji liturgicznej, wobec kapłana (lub upoważnionego świadka Kościoła) oraz świadków i zgromadzenia wiernych.
1664 Do istoty małżeństwa należy jedność, nierozerwalność i otwartość na płodność. Poligamia jest przeciwna jedności małżeństwa; rozwód rozłącza to, co Bóg złączył. Odrzucenie płodności pozbawia życie małżeńskie dziecka, które jest „najcenniejszym darem małżeństwa”.
1665 Dopóki żyje prawowity współmałżonek, zawarcie powtórnego związku przez rozwiedzionych sprzeciwia się zmysłowi i prawu Bożemu, jak tego nauczał Chrystus. Osoby rozwiedzione zawierające nowy związek nie są wyłączone z Kościoła, ale nie mogą przystępować do Komunii świętej. Powinny one prowadzić życie chrześcijańskie, zwłaszcza wychowując swoje dzieci w wierze.
1666 Chrześcijański dom rodzinny jest miejscem, gdzie dzieci otrzymują pierwsze głoszenie wiary. Dlatego dom rodzinny słusznie jest nazywany „Kościołem domowym”, wspólnotą łaski i modlitwy, szkołą cnót ludzkich i miłości chrześcijańskiej.

 

Pogrzeb katolicki

 1. Wymagane dokumenty:
  • akt zgonu,
  • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku, jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu,
  • zgoda parafii miejsca zamieszkania zmarłego na pogrzeb w innej parafii (zaświadczenie, że zmarły był wierzący i praktykujący).

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO (KKK):
1680
„Wszystkie sakramenty, a zwłaszcza sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, miały na celu ostatnią Paschę dziecka Bożego, która przez śmierć wprowadza je do życia w Królestwie niebieskim. Wówczas spełnia się to, co wyznajemy w wierze i nadziei: „Oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie”